Language_Oriented Treatment(LOT)

این رویکرد یک رویکرد روان-زبان شناختی ست که بیمار را قادر می سازد تا
یک سیستم پردازش زبان رادر حداکثرسطح عملکردش به کار گیرد، که در دهه 1950شکل گرفت
که بیشتر روی افراد پس از سکته کار می شد.در این رویکرد پیشرفت بیمار باافزایش
پیچیدگی محتوای درمان قابل سنجش خواهد بود.

منطق این رویکرد بر این است که در آفازی پایه و اساس دانش زبانی،ا زبین
نمی رود،بلکه دیگر نمی توان به طور خودکار ودر سطح ناخودآگاه به این دانش دست
یابد.پس در LOTمحتوای زبانی در
درمان مهم است.

 LOTزبان را به 5قسمت
می کند که با هم همپوشانی ندارند:

1.پردازش شنیداری

2.پردازش بینایی

3.بیان شفاهی

4.بیان نوشتاری

5.ارتباط باایما واشاره و ارتباط ایماواشاره _کلامی

اصلی ترین مولفه های مطرح در LOT،محرک ،پاسخ و تقویت است.

-درصورت تکرار مرضی باید تکلیف تغییر یابد.

محرکها وپاسخ ها در درمان در 10 آیتم ارائه شده،برای پیشرفت سطح پیچیدگی
بیمار باید70 درصد پاسخ صحیح رادر 2بخش متوالی از آیتم ها در همان سطح پیچیدگی کسب
کند.در این صورت سطح پیچیدگی تکلیف به سطح بعدی افزایش می یابد.اگر معیار 70درصد
به دست نیامد سطح پیچیدگی تکلیف کاهش می یابد.

به این دلیل سطح 70 درصد انتخاب شده که انعطاف پذیری در پاسخ وجودداشته
باشدو برخی خطاها پذیرفته شوند.

پاسخ صحیح:مستلزم سطح پیچیدگی ست،این پاسخ ممکن است در طول زمان
تغییرکند.

جلسه درمانی بهتراست با فعالیتی شروع شود که بیمار بتواند به خوبی آن را
انجام بدهد،چرا که باعث افزایش انگیزه و کاهش خستگی می شود.

ثبت داده ها در LOTمهم است،سطح پیچیدگی،محرک،شیوه ارائه،راهنمایی پاسخ صحیح وپاسخ اضافه ثبت
می شوند.

برای ورود بیماران به درمان LOTدو آزمون زیر گرفته شد:

-Auditory
Comprehension Test for sentence(ACTS)

- Ravca
Coloured progresisive materials(RCPM)

بیماران بروکا بااین درمان بهبود را در سرتاسر درمان بدست می آورند،انواع
دیگر آفازی فقط3ماه اول بهبود داشتند.آفازی آنومی در 3 ماه اول بهبود بیشتری داشت.

خودبیمار واطرافیان ،نقش مهمی رادر تعیین اهداف درمان ایفا می کنند.

پردازش شنیداری در LOTبه 2دسته تقسیم می شود:

--نقایص پردازش شنیداری:-آگاهی ازمحرکهای گفتاری وغیرگفتاری

                               
-بازشناسی همان محرکها

                               
-تنظیم گفتار:تشخیص دقت ومعنی دار بودن محرکها

-نقایص درک شنیداری:عامل مهم درانتخاب لغات در تکالیف ارتباط:

                             
-بسامد وقوع کلمه

                             
-طبقه دستوری

                              
-مقوله یا دسته معنایی

*دستکاری متغیرهای پاسخ یعنی رابطه تصاویرو تعداد گزینه های پاسخ می
تواند سختی تکالیف را افزایش دهد.

*تکیه در جمله و شیوه ارائه محرک-ویدیوئی یا زنده-برعملکردبیماراثر می
گذارد.

 

پردازش بینایی:پردازش اطلاعاتی که بصورت ژستچر،تصویری یا
نوشتارارائه می شود.

نقایص پردازش بینایی:مشکلات دریافت بینایی ومشکلات درک خواندن.

ادراک بینایی:

-جور کردن موارد غیر کلامی

- جور کردن موارد کلامی(اعداد،حروف)

-تطابق/بازشناسی بینایی

-دریافت پیام از ژستچر

-بازشناسی هجی کردن ،پیداکردن غلطهای موجود در متن،کنترل تنظیم نوشته

-درک خواندن

*در اینجا ابزار متن است وسلسله مراتب براساس این متغیرهاست:طول
کلی،واژگان،حشو،پیچیدگی گرامر،میزان انسجام،آشنا بودن

 

خواندن شفاهی و هجی کردن: باعث بهبود در درک خواندن،بیان شفاهی،درک
شنیداری وبیان نوشتاری می شود.

خواندن شفاهی جملات و پاراگراف به صورت همخوانی ویا مستقل منجر به بهبود
عملکردمهارتهای زبانی هم دربیماران آفازی روان وهم ناروان دیده می شود.

دربیماران باخودتنظیمی ضعیف،ارائه جملات نوشتاری بصورت رمزبندی شده برای
خواندن باصدای بلند موثراست.

هجی کردن شفاهی برای بهبود هجی کردن نوشتاری وبازیابی کلمه استفاده می
شود.

*نامیدن محرکهای تصویری آسانتر ازپاسخ به تکلیف تعریف یاتکمیل جمله است.

بیان نوشتاری:استفاده از حروف ونقاشی ها

Graphomotor access:ایجاد الگوهای حرکتی حرفی وترسیمی ویادآوری آنها

مشکلات موجو.د:عناصر حرفی نادرست،وضعیت دهی معنایی نادرست،چرخش حروف و
عناصر،تکرارحروف و عناصر

Word orthography:هجی کردن نوشتاری ونامیدن نوشتاری شامل نوشتن دیکته وهجی کردن
شفاهی

*هجی کردن اسامی آسانتر از افعال،صفات وکلمات دستوریست.

 

ارتباط باایما واشاره و ارتباط ایماواشاره
_کلامی:

ایما واشاره می تواند یک روش جایگزین ارتباط باشد وبیان کلامی را افزایش
دهد.

ایما واشاره ممکن است به مهارتهای حرکتی و خلاقیت کمتری نیاز داشته باشد
وعملکرد بیمارقویاباتوانایی تولید ایما واشاره ارتباط دارد.

*آموزش پانتومیم بر دریافت وتولید ایما و اشاره اثرات مثبت دارد.

*ایما واشاره هدفمند سخت تر ازایما واشاره های غیر هدفمند است.

*تصاویر دو بعدی اشیا وافعال عملکردایما واشاره را بالا می برد.

 

Chapey(فصل 27)

/ 0 نظر / 55 بازدید