# نمایه_ی(نمودار)_تجدید_نظر_شده_ی_آموزش_روانی

ارزیابی و تشخیص افتراقی

ارزیابی و تشخیص افتراقی -4 غربالگری وتشخیص افتراقی: درغربالگری و تشخیص افتراقی اختلالات طیف اتیسم ابزارهای زیر کاربرد دارند. ابزارهای تشخیص افتراقی: 2-4-1 مقیاس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 218 بازدید